สถิติการสมัคร

Application Statistics.

ห้องเรียน/ประเภท ระดับชั้น ลงทะเบียนทั้งหมด อนุมัติแล้วทั้งหมด 3 พ.ค. 4 พ.ค. 5 พ.ค. 6 พ.ค. 7 พ.ค. 8 พ.ค. 9 พ.ค. 10 พ.ค. 11 พ.ค. 12 พ.ค.
ประเภทความสามารถพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 132 132 0 84 13 7 15 3 3 1 0 5
ประเภทสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 761 761 0 522 60 49 42 9 18 22 3 30
ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา มัธยมศึกษาปีที่ 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 14 0 7 2 1 1 1 0 1 0 1
ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 12 0 7 0 1 0 0 1 1 0 2
ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน) มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 21 0 15 2 1 2 0 1 0 0 0
ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาไทย - สังคมศึกษา) มัธยมศึกษาปีที่ 4 48 93 0 56 0 9 9 5 5 1 0 7