ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ชื่อหลักสูตร/ประเภทห้องเรียน เปิดลงทะเบียน ลงทะเบียน
สอบคัดเลือก
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
19 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน
สอบคัดเลือก (ประเภทความสามารถพิเศษ)
(มัธยมศึกษาปีที่ 1)
19 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน
สอบคัดเลือก (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
19 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน
สอบคัดเลือก (ประเภทความสามารถพิเศษ)
(มัธยมศึกษาปีที่ 4)
19 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 ลงทะเบียน