ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ด่วนที่สุด! แจ้งเลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียนม.1-ม.4 ทั่วประเทศ จนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ชื่อหลักสูตร/ประเภท รับจำนวน เปิดลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
รายละเอียด ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) ประเภทสอบคัดเลือก 245 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
690/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 1) ประเภทความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา รับ 40 คน, ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ รับ 20 คน
60 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
151/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
19/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 4 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
22/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาจีน) 4 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
32/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทสอบคัดเลือก แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ภาษาไทย - สังคมศึกษา) 8 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
57/0 คน ลงทะเบียน
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา 20 คน 10 มี.ค. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
30/0 คน ลงทะเบียน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ